БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииВСНормативни документи за секцията

Нормативни документи за секцията

ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.  ВОДОПОЛЗВАНЕ - валидни към 01.09.2014г

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (ЗВ) (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26 и бр. 49 и 53 от 2014 г.)
1.1. (чл. 135, т. 6) Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2000 г.
1.2. (чл. 135, т. 2) Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 15 от 2012 г. и бр. 28 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 6 от 2012 г.
1.3. (чл. 135, т. 3) Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г. и бр. 1 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2011 г.
1.4. (чл. 135, т. 4) Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2011 г.
1.5. (чл. 135, т. 10) Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001 г.);
1.6. (чл. 135, т. 7) Наредба № 11 от 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г.);
1.7. Наредба № 5 от 2008г. за управление на качеството на водите за къпане (изм. ДВ бр.5 от 2013г.
1.8. (чл. 135, т. 12) Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г. )
1.9. (чл. 135, т. 11) Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г.
1.10. (чл. 135, ал. 1, т. 13) Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 2011 г.; изм., бр. 14 от 2012 г. и бр. 44 от 2013 г.); публ. без изм., БСА, бр. 10 от 2012 г.
1.11. (чл. 135, т. 15) Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 41 от 2005 г. - Решение № 3887 на ВАС на РБ от 2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г. и бр. 95 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10 от 2012 г.
1.12. (чл. 141, ал. 2) Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2004 г.
1.13. (чл. 135, ал. 1, т. 14 и 21) Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2013 г.)
1.14. (чл. 135, ал. 1, т. 1а) Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 200 от 2011 г. (ДВ, бр. 56 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2012 г.
1.15. (чл. 135, ал. 1, т. 9) Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22 от 2013 г.)

2. ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ (ЗРВКУ) (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г. и бр. 66 от 2013 г.)
2.1. (чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ и чл. 25, ал. 4 ЗА) Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.
2.2. ЗА – Закон за администрацията

3. ЗУТ (І.1)
3.1. (§ 18, ал. 1) Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
3.2. (§ 18, ал. 1) Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.);
3.3. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 169, ал. 1 и 4) Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.);
3.4. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието ДВ бр.112 от 2004г.

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото