Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Колекция от книги КИИП София-град
kiip biblioteka

Уважаеми колеги,

Поставяме началото на колекция от книги на КИИП София-град. Книгите са на разположение и може да ги ползвате в офиса на КИИП София-град в работното време.

І. Представяме на Вашето внимание книги, осигурени от КИИП РК София-град:
Еврокодове:
• Сборник 1 – Общи принципи за проектиране и натоварвания на сгради
• Сборник 2 – Проектиране на сгради със стоманобетонни и комбинирани конструкции
• Сборник 3 – Проектиране на сгради със стоманени конструкции
• Сборник 4 – Проектиране на сгради с дървени и зидани конструкции
• Сборник 5 – Геотехническо проектиране
• Сборник 6 – Проектиране на сгради за сеизмични въздействия
• Сборник 7 – Натоварване и проектиране на мостове
• Сборник 8 – Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
• Сборник 9 – Проектиране на силози, резервоари, тръбопроводи
• Сборник 10 – Проектиране на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции
Издания:

Наръчник за проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 20 kV“ Автор: д-р инж. Васил Захариев.

• Справочник на проф. Станчо Стамов – том 2 – Отопление, топло и газоснабдяване препоръчан от инж. Георги Караджов

ІІ. Книги, предоставени от членове на КИИП РК София-град за общо ползване:
Книги, предоставени от проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов:
• Стоманобетонни мостове - Част I-ва - Въздействия по БДС EN Статика Конструкции – Иван Христов Лалов, Димитър Петев Хубчев, Марио Александров Гълъбов
• Хидроложки, хидравлични изследвания и руслови деформации при мостови преходи – Живко Атанасов Николов, Иван Христов Лалов
• Изчисление на ъглова подпорна стена по новия DIN – проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов, инж. Тодор Г.Ангелов, инж. Константин Т.Гочев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя
• Усилия от железопътни товарни модели LM 71 и SW/2 – проф. д.т.н. инж. Иван Хр. Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя
Книги, предоставени от доц.д-р инж. Кирил Ангелов:
• Свлачища в Родопите и укрепването им
• Инженерна геодинамика /учебник за инженерногеоложката оценка на земетресенията, свлачищата, срутищата, суфозията, абразията и други геодинамични процеси и явления/
• Инженерна геоекология /учебник за оценка и управление на въздействието върху геоложката среда при строителство и минна дейност/
Книга, предоставена от доц. д-р инж. Златка Денчева:
• Горно строене и поддържане на железния път.
Книга, предоставена от проф. д-р инж. Румен Гуглев, НИСИ София:
• Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-I – 1:2004.
Книга, предоставена от проф. д-р инж. Христо Бояджиев:
• Дървени конструкции по Еврокод 5 в записки и примери
Книга, предоставена от проф. д-р инж.Фантина Рангелова: • Справочник по класическа строителна статика Автор: проф. д-р инж. Рангел Рангелов.
Документи, налични на хартиен носител, предоставени от Български Национален комитет по осветление:
1. Сборник доклади от XI Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2014 България Светлина 2014
2. Сборник доклади от XVI Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2017

ІІІ. Специализирана литература, налична в офиса
Проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии за напрежение 110 кV Автор д-р инж. Васил Захариев
Проектиране и строителство на пътища. Автор: Валентин Александров Николов
Ръководство за проектиране на пътища Автори: Валентин Александров Николов, Иво Тонев Гаджов + Handbook for Road design prof. Valentin Nikolov PhD, Ivo Gadzhov, MSc


ІV.Книги , издадени от КИИП София-град
Еврокод 8 Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции Част първа Практическо ръководство Автор Йордан Милев
Ръководство за проектиране на стоманени конструкции на сгради по Еврокод 3 Автори проф. д-р инж. Любчо Венков, доц.д-р инж. Борислав Белев и инж. Чавдар Пенелов
Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи . Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 1993-1-3 и БДС EN 1993-1-5 Автор Николай Рангелов
Моделиране на строителни конструкции с програмен продукт SAP 2000. Автори: Анита Хандрулева, Владимир Матуски , Константин Казаков

V.Книги , издадени от КИИП
Ръководство по Геотехника Разработено съгласно изискванията на ЕВРОКОД 7 ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ под общата редакция на проф. Г.Илов
Сборник лекции с основните положения на ЕВРОКОДОВЕ ЕС0; ЕС2; ЕС3; ЕС4; ЕС5; ЕС7; ЕС8

VІ.Стари издания, предоставени от:
инж. Кирил Ганев: Наредба №2 Противопожарни строително технически норми издадена 1987г.; Закон за енергетиката – издания 2003г.; Справочник на енергетика том 1 и том 2 – издания 1981г.; Наръчник по осветителна техника том 1 – издание 1977г.; Наредба №4 от 27 декември 2006г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството/2007г. ; Наредба №3 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи и Наредба №14 за проектиране, изграждане и използване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическата енергия/ 2007г.


Председател на КИИП София-град
Инж. Георги Кордов

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото