Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

За камаратаЦели и задачи

Цели и задачи

 Устав:  ГЛАВА ВТОРА.

ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 2.1. КИИП следва следните принципи:

1. оперативност при изпълнението на целите и задачите;

2. демократичност при вземане на решенията;

3. изпълнение на решенията на висшестоящите органи;

4. прозрачност в действията.

Чл. 2.2. Основните цели на КИИП са:

1. съдейства за формирането на национална политика за развитието на проектното дело в България в качеството си на независим партньор на законодателната и изпълнителната власт;

2. защитава обществения интерес в областта на инвестиционното и устройственото проектиране;

3. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;

4. съдейства за издигане на престижа на инженера проектант в обществото;

5. не допуска монополизъм, недобросъвестна практика, нелоялна конкуренция, конфликт на интереси и неравноправно положение между своите членове;

6. утвърждава добрата проектантска практика;

7. създава условия за непрекъснато професионално израстване на проектантите чрез повишаване на тяхната квалификация;

8. създава условия за свободен избор на инженери проектанти от страна на клиента (възложителя);

9. оказва съдействие за защита на авторските права на инженера проектант върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;

10. съдейства за развитие на конкурсното начало в проектирането;

11. осъществява сътрудничество със сродни камари и професионални организации на национално и международно равнище;

Чл. 2.3. За постигане на своите цели Камарата осъществява следните дейности:

1. издава удостоверения и персонални печати на лицата, вписани в регистрите;

2. поддържа и актуализира регистър на лицата с пълна проектантска правоспособност, който се обнародва ежегодно в "Държавен вестник";

3. поддържа и актуализира регистър на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;

4. поддържа и актуализира регистър на проектантските бюра;

5. поддържа и актуализира регистър на отпадналите от списъците и регистрите, поддържани от КИИП;

6. поддържа и актуализира общ списък на членовете на КИИП;

7. съставя и поддържа регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна и всички инженерни части на инвестиционните и устройствените проекти, който се обнародва ежегодно в „Държавен вестник”;

8. изготвя Професионален кодекс на инженера-проектант, упражнява контрол по спазването му и налага предвидените в закона и устава наказания при нарушаването му;

9. спомага за разрешаване на професионални спорове между своите членове и между членовете на КИИП и трети лица;

10. приема и актуализира методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги;

11. работи съвместно с Камарата на архитектите и други организации за регулиране на отношенията в проектантската дейност и в инвестиционния процес;

12. осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на инженери с оглед координиране на учебните им програми с изискванията към професията инженер- проектант и установяване качеството на резултатите от цялостното обучение;

13. организира и провежда продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособност на инженерите;

14. организира семинари, изложби, конференции и други прояви, с които да популяризира дейността на КИИП и съдейства за участие на своите членове в такива прояви, организирани от други организации;

15. осигурява експерти за професионални оценки и консултации в областта на проектирането, както и експерти за включване във ведомствените и общинските експертни съвети;

16. организира „Централен експертен съвет” и „Регионални експертни съвети” към КИИП. Дейността им се регламентира с Правилник, изготвен от Управителния съвет на КИИП и приет от Общото събрание на КИИП;

17. организира издателска дейност в помощ на проектантите;

18. инициира разработки на нови нормативни актове или промени в съществуващите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

19. изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

20. поддържа страница в Интернет, в която се публикуват всички документи и решения, свързани с дейността на КИИП.

21. следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага наказанията, предвидени в закона.

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото