NachaloKIIP

552-chlenski-vnos3

Издателска дейностИздадени книги

Издателска дейност

Издадени книги

Налични книги

Изданията не се изпращат по пощата или по куриер.

Изданията се получават само в офиса на КИИП РК София-град, бул. Ал. Стамболийски № 51, ет. 7

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД

 • Стоманен строителни конструкции с нормативна база на Еврокод 3 - 3-то преработено издание, проф. Ст. Цачев
  [талон за закупуване]
  „ЕВРОКОД 4 проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради” с автори инж. Любчо Венков и инж. Борянка Захариева
  [талон за закупуване]
 • „Справочник за хидравлични изчисления” с автор инж. Богдан Казаков
  [талон за закупуване]
 • „Ръководство за проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3" с автор инж. Любчо Венков
  [талон за закупуване]
 • „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, (ДВ, бр. 13 от 2012 г.)
  [талон за закупуване]
 • "Еврокод 8. Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа - практическо ръководство“ с автор инж. Йордан Милев
  [талон за закупуване]
 • „Еврокодове. Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа – многоетажна офисна сграда“ с автори инж. Йордан Милев и инж. Васил Кърджиев
  [талон за закупуване]
 • „СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ. Част І. Въздействия по БДС ЕN. Статика. Конструкции“ с автори проф. д.т.н. инж. Иван Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Марио Гълъбов.
  [талон за закупуване]
 • „Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи”. Теоретични основи и проектиране съгласно БДС EN 193-1-3 и БДС EN 1993-1-5, с автор инж. Николай Рангелов
  [талон за закупуване]

ИЗДАНИЯ НА КИИП

 • „Наредба по пожарна безопасност“
  [талон за закупуване]
  „Практическо ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8-3– проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради)“ с автор инж. Елена Васева
  [талон за закупуване]
 • "Примерен проект на промишлена сграда със стоманена носеща конструкция, изготвен съгласно Еврокодове 1, 3 и 8“ с автор инж. Стефан Цачев 
  [талон за закупуване]
 • „ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО с решени примери по прилагането на Еврокод 8-1 – проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия (нови сгради)“ под общата редакция на инж. Петър Сотиров
  [талон за закупуване]
 • „Етажни сгради със стоманена носеща конструкция-проектиране съгласно Еврокодове 1, 3 и 8“ – автор инж. Стефан Цачев
  [талон за закупуване]

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото