NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Издателска дейностИздадени книги

Издателска дейност

Издадени книги

Налични книги

Налични книги, които могат да се получат БЕЗПЛАТНО в нашия офис от всеки проектант, член на РК София-град:

  • Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране“ - допълнено издание с включена последна редакция,  обнародвана в ДВ бр. 46 от 2018 г.. 

  •  ЕВРОКОД 8. Сеизмично проектиране на    стоманобетонни конструкции. Част 1 – практическо ръководство. Автор:  доц. д-р инж. Йордан Милев

  •  ЕВРОКОДОВЕ. Ръководство за проектиране на  стоманобетонни конструкции. Част първа - многоетажна офисна сграда. Автори:  доц. д-р инж. Йордан Милев и доц. д-р инж. Васил Кърджиев

  •  Проектиране на стоманени подкранови греди в сгради по Еврокод 3. Автор: проф. д-р инж. Любчо Венков

  • Справочник за хидравлични изчисления с автор проф. д-р инж. Богдан Казаков

  • Практическо ръководство с решени примери по прилагането на Еврокод 8-3– проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия, трета част (оценка и усилване на сгради) с автор доц. д-р инж. Елена Васева.

  • Наредба № РД-02-20-2 от 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото