NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииТЕХЗа решение на ОС на НПС на 24.06.2022 г.

За решение на ОС на НПС на 24.06.2022 г.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПП – СЕКЦИЯ „ТЕХНОЛОГИИ“

1. Машинни технологии; машинни конструкции - машиностроене, уредостроене, компютърни технологии; лека промишленост, складови дейности.

2. Енергийни, добивни, преработвателни, химични технологии, топло и газо преносни системи, складови дейности.

3. Хранителни технологии; Биотехнологии; Производство на лекарства; Складови дейности.

4. Технологии в селското, рибното и горското стопанство; складови дейности

5. Технологии на сгради с непроизводствено предназначение: Здравеопазване, Хранене, Обслужване, Търговия, Култура, Спорт, Развлечения; Складови дейности. /За част ОВК – раздел“Хранене“ – заварено положение/.

6. Интердисциплинарна част „Пожарна безопасност“ – техническа записка и графични материали – заварено положение.

Предложението е в удостоверението на всеки проектант – технолог да могат да се присъждат по два раздела , като те могат да са частични /да не включват целия текст на раздела, а само част от него/ – в зависимост от специалността му. С такива раздели ще се разширят и правата на колегите – ще могат да проектират разнообразните обекти в обсега тяхната специалност. Освен това съответстват и на директивата на ЕС.

 

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото