NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииВСНормативни документи за секцията

Нормативни документи за секцията

ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.  ВОДОПОЛЗВАНЕ - валидни към 01.09.2014г

Описаните по-долу документи са налични в офиса на КИИП-София град на електронен носител във формат .DOC и .PDF.

Уважаеми членове на на КИИП-София град, заповядайте в офиса, за да Ви ги запишем на Ваш носител - флашка или CD.

1. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (ЗВ) (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26 и бр. 49 и 53 от 2014 г.)
1.1. (чл. 135, т. 6) Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2000 г.
1.2. (чл. 135, т. 2) Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 15 от 2012 г. и бр. 28 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 6 от 2012 г.
1.3. (чл. 135, т. 3) Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г. и бр. 1 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2011 г.
1.4. (чл. 135, т. 4) Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2011 г.
1.5. (чл. 135, т. 10) Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001 г.);
1.6. (чл. 135, т. 7) Наредба № 11 от 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн., ДВ, бр. 25 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г.);
1.7. Наредба № 5 от 2008г. за управление на качеството на водите за къпане (изм. ДВ бр.5 от 2013г.
1.8. (чл. 135, т. 12) Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г. )
1.9. (чл. 135, т. 11) Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г.
1.10. (чл. 135, ал. 1, т. 13) Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 2011 г.; изм., бр. 14 от 2012 г. и бр. 44 от 2013 г.); публ. без изм., БСА, бр. 10 от 2012 г.
1.11. (чл. 135, т. 15) Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 41 от 2005 г. - Решение № 3887 на ВАС на РБ от 2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г. и бр. 95 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10 от 2012 г.
1.12. (чл. 141, ал. 2) Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2004 г.
1.13. (чл. 135, ал. 1, т. 14 и 21) Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2013 г.)
1.14. (чл. 135, ал. 1, т. 1а) Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 200 от 2011 г. (ДВ, бр. 56 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2012 г.
1.15. (чл. 135, ал. 1, т. 9) Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22 от 2013 г.)

2. ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ (ЗРВКУ) (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г. и бр. 66 от 2013 г.)
2.1. (чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ и чл. 25, ал. 4 ЗА) Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.
2.2. ЗА – Закон за администрацията

3. ЗУТ (І.1)
3.1. (§ 18, ал. 1) Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.
3.2. (§ 18, ал. 1) Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.);
3.3. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 169, ал. 1 и 4) Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г.);
3.4. Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието ДВ бр.112 от 2004г.

Геозащита
Здравословни и безопасни условия на труд
Околна среда и отпадъци
Пожарна и взривна безопастност

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото